Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
35

I C 1119/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-05-24

Data publikacji: 2017-08-03

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 1119/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 24 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 24 maja 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. w W. przeciwko J. D. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego J. D. na rzecz powoda (...) sp. z o.o. w W. kwotę 14413 (czternaście tysięcy czterysta trzynaście) złotych z odsetkam
Czytaj więcej»

I C 994/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-12-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: W niniejszej sprawie nie doszło do zawarcia umowy pomiędzy stronami ani w trybie ofertowym ani też w drodze aukcji lub przetargu, albowiem podejmowane przez powoda czynność za pośrednictwem portalu internetowego Allegro, polegające na zamieszczeniu za pośrednictwem portalu Allegro ogłoszenia o sprzedaży samochodu osobowego, w formie aukcji internetowej, nie były wiążące. Tak samo nie były wiążące składane przez powoda oświadczenia woli o chęci nabycia przedmiotowego pojazdu za cenę wskazaną w ogłoszeniu.
Sygn. akt: I C 994/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 6 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: St. sekr. sąd. Arleta Zdunek po rozpoznaniu na rozprawie 6 grudnia 2016 roku w P. sprawy z powództwa K. S. (1) przeciwko P. M. o zapłatę orzeka: 1 oddala powództwo w całości; 2 zasądza od powoda K. S. (1) na rzecz pozwanego P. M. 1630,64 zł (tysiąc sześćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt cz
Czytaj więcej»

I C 1161/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2016-03-30

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 1161/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 30 marca 2016 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 30 marca 2016 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa Kancelarii (...) S.A. w K. przeciwko A. S. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego A. S. na rzecz powoda Kancelarii (...) S.A. w K. 4130 (cztery tysiące sto trzydzieści) złot
Czytaj więcej»

I C 532/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygnatura akt I C 532/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 1 lutego 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa A. Ś. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda A. Ś. 888,88 (osiemset osiemdziesiąt osiem i osiemdziesiąt osiem setnych) złotyc
Czytaj więcej»

I C 981/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-04-28

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 981/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 25 stycznia 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa M. M. przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu w W. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. na rzecz powódki M. M. 10000 (dziesięć tys
Czytaj więcej»

I C 345/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-01

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 345/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant: st. sekretarz sądowy Monika Kalinowska po rozpoznaniu 1 lutego 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa gminy P. przeciwko C. P. i A. P. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanych C. P. i A. P. na rzecz powoda gminy P. 3327,60 (trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem i sześćdziesiąt setnyc
Czytaj więcej»

I C 117/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-08

Data publikacji: 2017-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 117/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 8 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku, Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący SSR Arkadiusz Piotrowski Protokolant sekretarz Ewelina Borkowska po rozpoznaniu 25 stycznia 2017 roku na rozprawie w P. sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) S.A. w W. oraz A. R. o zapłatę orzeka 1 zasądza od pozwanych (...) S.A. w W. oraz A. R. na rzecz powoda M. S. 7990,51 (siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt i pięćd
Czytaj więcej»

II W 526/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-02-10

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Sygn. akt II W 526/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2017r. Sąd Rejonowy w Pułtusku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Grażyna Gorczyńska Protokolant Kamila Szybowska przy udziale oskarżyciela publicznego st. asp. KPP w P. R. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 lutego 2017r. sprawy M. W. urodz. (...) w P. syna H. i G. z domu Ł. obwinionego o to, że: I w dniu 11 września 2016r. około godz. 22:25 w miejscowości O. znajdując się w stanie po użyciu
Czytaj więcej»

II W 89/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II W 89/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku II Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Grażyna Gorczyńska Protokolant Kamila Szybowska bez udziału oskarżyciela publicznego po rozpoznaniu na rozprawie dnia 10 stycznia 2017 roku i 31 stycznia 2017 roku sprawy B. S. urodz. (...) w W. syna D. i B. z domu C. obwinionego o to, że I. w dniu 01 stycznia 2016 roku około godz. 19:45 w miejscowości P. na ul. (...) kierując pojazdem
Czytaj więcej»

I C 96/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Pułtusku

Data orzeczenia: 2015-11-06

Data publikacji: 2017-02-16

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: „Kara umowna jest rodzajem odszkodowania za nienależyte wykonanie umownego zobowiązania niepieniężnego i jeżeli strony nie postanowiły inaczej, zastępuje to odszkodowanie. Odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu kary umownej jest niezależna i odrębna od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, która nie ma charakteru odpowiedzialności odszkodowawczej. Strony umowy mogą umówić się, że niezależnie od kary umownej będą mogły dochodzić odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Wówczas kara umowna ma charakter zaliczalny tj. można ją zaliczyć na poczet odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Jednakże określone w art. 637§2 k.c. oraz art. 530§1 i 3 k.c. żądanie obniżenia ceny z powodu wad dzieła nie stanowi roszczenia odszkodowawczego (…) Tym samym możliwe było żądanie przez pozwanych obok żądania obniżenia ceny (art. 637§2 k.c.) żądanie zapłaty kary umownej za nieterminowe oddanie dzieła.
Sygn. akt: I C 96/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 listopada 2015 roku Sąd Rejonowy w Pułtusku I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Marcin Korajczyk Protokolant: st. sekr. sądowy Arleta Świderska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2015 roku w P. sprawy z powództwa Z. O. i J. O. przeciwko S. Z. o zapłatę orzeka: 1 zasądza od pozwanego S. Z. na rzecz powodów Z. O. oraz J. O. kwotę 54.027,70 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia siedem
Czytaj więcej»